Zarządzanie wodą opadową w mieście to proces planowania, projektowania i realizacji działań mających na celu skuteczne gospodarowanie wodą opadową. Woda opadowa stanowi duży potencjał dla miast, ponieważ może być wykorzystana w celach użytkowych, takich jak nawadnianie zieleni miejskiej czy też przemysłowe chłodzenie, a także jako źródło wody dla systemów przeciwpowodziowych. W celu skutecznego zarządzania wodą opadową w mieście, konieczne jest zastosowanie różnych technologii i rozwiązań, takich jak: Infrastruktura retencyjna – obejmuje to m.in. budowę zbiorników retencyjnych, stawów krajobrazowo-retencyjnych, sztucznych mokradeł, ogrodów deszczowych, studni retencyjnych. Dzięki nim woda opadowa może być zatrzymana i gromadzona w celu późniejszego wykorzystania. Infrastruktura przepustowa – obejmuje to m.in. kanalizację deszczową, rynny, kolektory, a także systemy drenażowe.

Dzięki tym rozwiązaniom woda opadowa może być odprowadzona z terenu miasta w sposób kontrolowany i bezpieczny dla otoczenia. Nawierzchnie przepuszczalne – to rozwiązania polegające na stosowaniu nawierzchni, które pozwalają na przesiąkanie wody deszczowej do gruntu. Są to m.in. chodniki i place z kostki brukowej, drogi z kruszywa, a także dachy zielone i ogrody deszczowe.

Systemy monitorowania – obejmują to m.in. systemy pomiarowe, które pozwalają na kontrolowanie poziomu wody opadowej oraz jej jakości, a także systemy informacyjne, które dostarczają mieszkańcom informacji o zagrożeniach związanych z opadami oraz zaleceniach dotyczących zachowania w okresach wystąpienia silnych opadów. Wszystkie te elementy składają się na kompleksowe podejście do zarządzania wodą opadową w mieście. Dzięki odpowiedniej infrastrukturze oraz systemom monitorowania, możliwe jest skuteczne wykorzystanie wody opadowej w celach użytkowych oraz minimalizacja negatywnych skutków związanych z nadmiarem wody na terenie miasta.

zarządzanie wodą opadową w mieście - błękitno zielona infrastruktura

Kontakt