Definicje

Staw kąpielowy:

to zbiornik wodny, szczelnie odizolowany od gruntu i wód gruntowych (np. za pomocą EPDM). Staw kąpielowy posiada dwie strefy –  rekreacyjną i regeneracyjną. Dobra jakość wody w stawie  utrzymuje się dzięki zachodzącym procesom samooczyszczania się wody, bez udziału chemicznych środków dezynfekujących (np. chloru)

Część kąpielowa

stawu to strefa, gdzie użytkownicy mogą w różny sposób korzystać z ekologicznej  i czystej wody. Może mieć ona dowolną głębokość w zależności od sposobu jej użytkowania.

Strefa regeneracyjna:

to część stawu kąpielowego, nie  przeznaczona do kąpania się. W jej obrębie zachodzą procesy uzdatniające wodę. Są to procesy zarówno mechaniczne jak i biologiczno-chemiczne.

Biofilm:

lub inaczej błona biologiczna, to wielokomórkowa złożona kolonia mikoorganizmów. Taką strukturę otacza warstwa substancji nieorganicznych i organicznych. Biofilm wykazuje adhezję zarówno do powierzchni biologicznych jak i abiotycznych.

Parametry wody

właściwości wody określone na podstawie właściwości fizycznych, składników chemicznych i mikrobiologicznych. Podstawa wykonania i funkcjonowania stawu kąpielowego.

Rośliny repozycyjne

rośliny służące do ochrony brzegów, rekultywacji, czyszczenia gleby, czyszczenia wody oraz usuwania toksyn. W biologicznym oczyszczaniu wód znajdują zastosowanie niektóre gatunki roślin bagiennych (helofitów) jak i emersyjnych hydrofitów oraz żyjących całkowicie pod wodą hydrofitów submersyjnych.

Bentos

zbiorowisko organizmów żyjących na dnie zbiornika

Zakwit

masowy rozwój glonów w zbiorniku wodnym.

 

mechanizm zakwitu

Mechanizm powstawania zakwitów

Trofia

inaczej żyzność zbiornika wodnego (dostępność do substancji odżywczych), na tej podstawie określa się wody jako oligotroficzne (bardzo jałowe), eutroficzne – porastające silnie z tendencją do całkowitego zarastania, politroficzne – zbiorniki o zachwianej równowadze biologicznej.

Sinice

inaczej cyjanobakterie, gromada organizmów samożywnych przypominających glony, ich występowanie wiąże się z nieprzyjemnym rybim zapachem, stanowią zagrożenie dla kąpiących.

Grazing

okresowe zjawisko w zbiornikach (głównie) eutroficznych polegające na pożeraniu fitoplanktonu i bakterii przez zooplankton.

Litoral

strefa brzegowa w zbiorniku wodnym

Limnologia

nauka o wodach powierzchniowych

Plankton

ogólne określenie organizmów unoszących się w wodzie. Plankton dzieli się ze względu na wielkość organizmów na pikoplankton, nanoplankton, mikroplankton, mezoplankton, makroplankton i megaplankton. W zależności od funkcji życiowych na fitoplankton i zooplankton.

Nitryfikacja

utlenianie jonów amonowych do azotanów w procesie przemiany materii bakterii nitryfikacyjnych.

Denitryfikacja

redukcja azotanów do azotynów a następnie do wolnego azotu w procesie przemiany bakterii denitryfikacyjnych.

Chelatacja

reakcja chemiczna w wodzie polegająca na tworzeniu kompleksowego związku chemicznego o strukturze organicznej z udziałem kationów metali, głównie żelaza, magnezu i glinu.

Nutrienty

pierwiastki niezbędne do życia, wykorzystywane do budowy struktury organizmów lub w procesach metabolicznych

Kontakt