Program Przeciwdziałania Niedoborowi Wody zakłada szereg działań związanych z retencją miejską i mikroretencją, które mają na celu zwiększenie zatrzymywania wody w miastach i zmniejszenie strat wody opadowej. Program przewiduje kilka punktów:

Miejskie Plany Adaptacji (MPA) – są to dokumenty opracowywane przez miasta, które określają strategię adaptacji do zmian klimatu i ograniczenia skutków suszy. W ramach MPA, miasta opracowują plany działań, które mają na celu zwiększenie retencji opadowej i zmniejszenie ilości wody, która spływa z terenu miasta.

Tworzenie błękitno-zielonej infrastruktury – jest to podejście, które łączy elementy infrastruktury miejskiej z elementami przyrodniczymi. Obejmuje to np. tworzenie zielonych dachów, ogródków deszczowych, basenów retencyjnych, stawów, alejek zielonych, czy też parków deszczowych. Dzięki temu podejściu woda deszczowa jest zatrzymywana w obszarze miejskim, a jednocześnie przestrzeń miejska staje się bardziej atrakcyjna dla mieszkańców. Zwiększanie retencji opadowej – polega na tworzeniu pomocniczych elementów infrastruktury, które umożliwiają zatrzymanie wody deszczowej na terenie miasta. Należą do nich m.in. specjalne studnie, kanalizacja deszczowa, baseny retencyjne, a także nawierzchnie przepuszczalne, które pozwalają na wchłanianie wody deszczowej przez grunt.

Edukacja mieszkańców – kluczowe jest zwiększenie świadomości mieszkańców na temat zagrożeń wynikających z niedoboru wody oraz konieczności podejmowania działań na rzecz jej oszczędzania. Mieszkańcy powinni być informowani o sposobach oszczędzania wody, o korzyściach wynikających z retencji opadowej, a także o możliwościach wykorzystania zielonej infrastruktury w celu zwiększenia retencji.

Systemy monitorowania – kluczowe jest także monitorowanie stanu wód oraz zarządzanie nimi w sposób racjonalny. W tym celu stosuje się systemy monitorowania opadów i poziomu wód gruntowych oraz systemy zarządzania wodą opadową, które umożliwiają planowanie działań na rzecz zwiększenia retencji wody.

Program Przeciwdziałania Niedoborowi Wody zakłada szereg działań, które mają na celu zwiększenie retencji opadowej i zmniejszenie strat wody opadowej w miastach. Kluczowe znaczenie mają edukacja mieszkańców, tworzenie błękitno-zielonej infrastruktury oraz zwiększanie retencji opadowej poprzez stosowanie specjalnych elementów infrastruktury oraz nawierzchni przepuszczalnych. Warto także stosować systemy monitorowania, które umożliwią racjonalne zarządzanie wodą opadową w mieście.

Kontakt