Retencja krajobrazowa to podejście do gospodarki wodnej, które polega na zatrzymywaniu wody opadowej w krajobrazie naturalnym. Celem retencji krajobrazowej jest zmniejszenie przepływu wód opadowych, zwiększenie retencji opadu deszczu w miejscu jego powstania, a także poprawa jakości wody oraz ochrona krajobrazu. W ramach retencji krajobrazowej stosuje się różne rozwiązania. Tworzenie obszarów zielonych zieleni takich jak parki, lasy, łąki, mokradła które posiadają właściwości retencyjne. Dzięki temu woda opadowa jest zatrzymywana w glebie, a także przepływająca woda jest oczyszczana za pomocą roślin i kruszyw filtracyjnych. Zakładanie terenów zielonych na skarpach, które zapobiegają erozji gleby oraz zwiększają retencję wody. Wykorzystywanie naturalnych form terenu, takich jak doliny, stawy, bagna, które gromadzą wodę opadową i zatrzymują ją w krajobrazie.

Retencja krajobrazowa jest bardzo ważna, ponieważ pozwala na zrównoważoną gospodarkę wodną, która uwzględnia potrzeby człowieka i przyrody. Dzięki retencji krajobrazowej możliwe jest zmniejszenie ryzyka powodzi oraz niedoboru wody, a także poprawa jakości wody oraz ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu.

Dofinansowania dla miast do retencji krajobrazowej

Retencja krajobrazowa to jedna z najważniejszych koncepcji gospodarki wodnej, która ma na celu zatrzymywanie wody opadowej w krajobrazie naturalnym. Jest to szczególnie ważne w miastach, gdzie intensywna zabudowa i utwardzone powierzchnie powodują szybki przepływ wód opadowych, prowadzący do powstawania powodzi, erozji gleby i degradacji środowiska naturalnego. Dlatego w ostatnich latach wiele miast w Polsce podejmuje działania mające na celu zwiększenie retencji wody w krajobrazie, poprawę jakości wody oraz ochronę krajobrazu.

W ramach Programu LIFE istnieje wiele możliwości dofinansowania projektów związanych z retencją krajobrazową, w tym dla miast. Jednym z takich instrumentów jest np. LIFE Integrated Projects, które mają na celu realizację kompleksowych projektów na dużą skalę, obejmujących wiele sektorów i działań, w tym również retencję krajobrazową.

W Polsce istnieją także programy i fundusze krajowe, które mogą finansować projekty retencji krajobrazowej w miastach. Jednym z przykładów jest Narodowy Program Ochrony Środowiska, który ma na celu wspieranie działań związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, w tym również projektów związanych z retencją krajobrazową. Dodatkowo, istnieją programy finansowe dla miast, np. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji czy Fundusz Inwestycji Lokalnych, które również mogą wspierać projekty związane z ochroną środowiska, w tym retencją krajobrazową. Warto również zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach miasta mogą pozyskać środki zewnętrzne na projekty retencji krajobrazowej poprzez partnerstwa publiczno-prywatne, dotacje unijne czy pożyczki preferencyjne.

park lotników kraków - retencja krajobrazowa

fot. Park Lotników Kraków

Kontakt