Program LIFE to inicjatywa finansowa Unii Europejskiej, która została uruchomiona w 1992 roku. Jego celem jest wspieranie projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu, a także promowanie innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie. Program LIFE obejmuje trzy dziedziny: LIFE Środowisko, LIFE Klimat oraz LIFE Działań na Rzecz Klimatu. LIFE jest jednym z najważniejszych instrumentów finansowych Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska. W ramach programu finansowane są projekty mające na celu ochronę przyrody i bioróżnorodności, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprawę jakości powietrza i wody oraz inne działania związane z ochroną środowiska.

Finansowanie w ramach programu LIFE obejmuje różne działania, takie jak: badania i rozwój, wdrażanie projektów pilotażowych, szkolenia, kampanie informacyjne, a także wspieranie działań na rzecz ochrony przyrody i bioróżnorodności. Program LIFE jest ważnym instrumentem finansowym, który pozwala na realizację priorytetowych działań związanych z ochroną środowiska i klimatu. LIFE składa się z podprogramów:

  • LIFE Środowisko – podprogram skierowany do projektów związanych z ochroną środowiska, w tym zarządzaniem odpadami, ochroną przyrody i różnorodności biologicznej, a także ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza.
  • LIFE Klimat – podprogram skierowany do projektów związanych z przystosowaniem do zmian klimatu oraz ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych. Obejmuje to m.in. projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, poprawą efektywności energetycznej oraz zarządzaniem ryzykiem powodziowym i suszami.

Program LIFE jest dostępny dla organizacji non-profit, instytucji publicznych, przedsiębiorstw i innych podmiotów z sektora prywatnego. Wsparcie finansowe jest udzielane w formie grantów, a wysokość dofinansowania zależy od rodzaju projektu oraz kraju, w którym będzie on realizowany W Polsce funkcjonuje Narodowy Kontaktowy Punkt Programu LIFE, który jest częścią Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jego zadaniem jest promowanie programu LIFE w Polsce, udzielanie informacji na temat naborów wniosków i sposobu ubiegania się o finansowanie oraz udzielanie wsparcia merytorycznego dla projektów realizowanych w ramach programu LIFE.

 

Kontakt