biobasen - stawy kąpielowe

Retencja w krajobrazie

Retencja w krajobrazie. W 2018 roku zostaliśmy zaproszeni przez biuro projektowe Jakabe Projekty Sp. Z o.o.  do udziału w realizowany przez Nich projekcie.
Naszym zadanie było zaprojektowanie systemu uzdatniania wody w oparciu o naturalne procesy biologiczne, w zbiorniku retencyjno – krajobrazowym na terenie Parku Lotników w Krakowie.

Zbiornik wodny jest częścią błękitno-zielonej infrastruktury w mieście. Dzięki uzdatnianiu uzyskaliśmy w nim wysokiej jakości wodę, która dodaje zbiornikowi również funkcję rekreacyjno-krajobrazową.

budowa stawów - park lotników - filtracja wody

Filtracja zbiornika opiera się na naszych autorskich rozwiązaniach i materiałach, w oparciu o normy FLL. Nasze założenie to minimalizacja nakładów przy optymalnym wykorzystaniu zooplanktonu i procesów biologicznych w procesie filtracji, a co za tym idzie stworzenie optymalnego biotopu. Dzięki takiemu podejściu zbiornik jest nie tylko elementem systemu retencji ale również stanowi podstawę usług środowiskowych ekosystemów, kluczowych dla mitygacji i adaptacji do zmian klimatu.

Niektóre usługi środowiskowe zawarte w unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej:

 • Poprawa jakości powietrza
 • Niwelowanie wysp cieplnych w mieście
 • Ograniczenie spływu
 • Ograniczenie podtopień
 • Zachowanie ciągłości ekologicznej
 • Zwiększenie bioróżnorodności
 • Poprawa jakości życia w mieście

System uzdatniania wody deszczowej w naszych rozwiązaniach polega na wymuszeniu jej cyrkulacji w obrębie zbiornika retencyjnego. Woda zasilająca zbiornik musi mieć odpowiednią jakość i nie może być wprowadzana bez wstępnego podczyszczenia, bezpośrednio z dróg i parkingów. Elementy podczyszczania wraz z głównym zbiornikiem są pomyślane jako układ retencyjny.

Etapy uzdatniania wody w krajobrazowym zbiorniku retencyjnym:

 • Skimmery -wstępna filtracja mechaniczna,
 • Komora sedymentacyjna – grawitacyjne osiadanie zanieczyszczeń
 • Filtry bębnowe – dokładna filtracja mechaniczna
 • Bioremediator – usuwanie biogenów w procesach biologicznych
 • Caxit infiltracja – biologiczno/chemiczne wytrącanie biogenów w złożach filtracyjnych,
 • Caxit – poprawienie parametrów wody w celu powstania stabilnej biocenozy.
 • Roślinności szuwarowa i podwodna – ograniczenie populacji glonów poprzez konkurencję o składniki pokarmowe.

Dziś, w roku 2022 po okresie budowy i rozruchu systemu, zbiornik stał się swego rodzaju atrakcją turystyczną w Krakowie, (nazywany potocznie Malediwami) cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców i turystów, zdobywa nagrody.

Park Lotników Polskich – jedna z najlepszych przestrzeni publicznych w Polsce

Ale co dla nas najważniejsze retencjonowana w nim woda stała się cennym zasobem – inicjuje życie i równowagę biologiczną. Można ją wprowadzić do środowiska za pomocą procesów ewapo-transpiracji w miejscu gdzie powstała, rozsączyć w nieckach infiltracyjnych czy nawet zrzucić do naturalnych zbiorników bez obawy że zwiększy eutrofizację wód podskórnych i powierzchniowych.

Jak wiadomo eutrofizacja skutkuje zakwitem glonów, sinic oraz doprowadza do niszczenia tak ważnej dla zdrowego środowiska bioróżnorodności. Zapraszamy do odwiedzenia tego obiektu, który jest jednym z pierwszych tego typu rozwiązań w dziedzinie retencjonowania wody w Polsce.

retencja w krajobrazie firma stawy kąpielowe budowa stawów retencja w krajobrazie garden arena kraków Kaczka Garden Arena Kraków Krakowski zbiornik w parku lilie wodne w parku lotników w Krakowie staw park lotników stawy retencja wody w krajobrazie - budowa stawów park lotników park lotników komora filtracyjna park kraków zbiornik w parku lotników budowa stawu kąpielowego w parku lotników dzieci w parku lotników park lotników kraków zbiornik wodny w krakowie

Tematy: Retencja w krajobrazie, filtracja wody, budowa stawów kąpielowych, bioretencja

Kontakt